Pasientskade og legemiddelskade

Dersom du blir skadet som følge av behandling hos lege eller sykehus, eller som følge av vaksinering eller bivirkninger av legemidler, kan du ha krav på erstatning. 
 
 • Pasientskader dekkes via ordningen med Norsk pasientskadeersatning (NPE). NPE`s vedtak kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN) og vedtak fra nemnda kan bringes inn for domstolen. 
 • For å ha krav på erstatning må skaden være forårsaket av en feilbehandling som igjen har medført et økonomisk tap på over kr. 10.000,-. Du kan ha krav på erstatning for inntektstap, utgifter og menerstatning. I tillegg vil man ved tap av forsørger ha krav på forsørgertapserstatning. Det er derfor viktig å melde skaden raskt dersom du tror skaden får økonomiske konsekvenser for deg, eller du tror du er påført en varig skade. 

Inntektstap 

 • Dersom du blir sykemeldt mottar du sykepenger fra NAV i ett år. Allerede under sykemeldingen kan du ha et inntektstap som ikke dekkes av NAV – for eksempel ved at du ikke kan påta deg overtids- og ekstraarbeid, eller du mister lønnsøkninger. 
 • Etter ett år med sykepenger går man over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ytelsen er lavere enn sykepengene, og du får et inntektstap. 
 • Dersom feilbehandlingen medfører at du ikke tjener like mye som om skaden tenkes borte, så har det oppstått et fremtidig inntektstap. Det kan da også oppstå et fremtidig pensjonstap som skal erstattes. 
 • En skade kan medføre at man ikke kan arbeide i hjemmet som før. Dersom skaden medfører at man ikke lengre klarer husarbeid og vedlikeholdsarbeid m.v., så utmåles det erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. 

Utgifter 

 • Du skal som hovedregel få erstattet dine merutgifter som følge av skaden. 
 • Utgifter til behandling hos lege og fysioterapeut m.v., samt medikamenter er vanlige utgifter som følge av en skade. I tillegg kan det ved større skader være aktuelt med dekning for ombygging av bolig, kjøp av bil, samt for ekstra pleie- og omsorg via personlig assistent (dekning av sosialmedisinsk behov). 
 • NPE dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i utmålingssaken, og ved Pasientskadenemndas omgjøring av vedtak tilkjennes det som hovedregel dekning for utgifter til bistand. 

Menerstatning 

 • Dersom pasientskaden er varig og betydelig (over 15 % medisinsk invaliditet), så utbetales det menerstatning fra NPE. Menerstatningen kompenserer tapt livsutfoldelse. 
 • Invaliditetsgrad fastsettes ved innhenting av en spesialisterklæring. Det er viktig at legen som lager denne erklæringen har særlig kompetanse på din skadetype.