Priser

Timepris varierer etter sakstype og vanskelighetsgrad

og veiledende pris per time er fra kr. 2.050 (kr. 2.563,- inkl. mva) til kr. 2.550,- (3.188,- inkl. mva).

Minstetid som beregnes er 15 minutter (0,25 timer).

Trafikkskader og yrkesskader

Ansvarsselskapet ved motorvognulykker og yrkesskader plikter å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til bistand under erstatningsutmålingen. I mange tilfeller plikter selskapet også å dekke utgiftene til advokat under utredningen av om selskapet har ansvar for skaden.

 

Pasientskadesaker

I pasientskadesaker har du som hovedregel krav på dekning av dine advokatutgifter fra det tidspunkt Norsk pasientskadeerstatning har erkjent at det foreligger ansvar for en pasientskade og det skal forestås en erstatningsutmåling. Dersom du får avslag og vinner frem med klage skal advokatutgiftene dekkes av NPE.

Rettshjelpsforsikring

De fleste har en rettshjelpsforsikring tegnet via sin innbo- og husforsikring. Rettshjelpsforsikringen vil kunne komme til anvendelse fra det tidspunkt det foreligger tvist med motparten. Forsikringen gjelder ikke uten unntak, og et eksempel på dette er saker vedrørende yrkesskade. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

 

Dersom man ikke får dekket advokatutgifter via andre ordninger, kan man for enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp. Dette innebærer at staten dekker kostandene til juridisk bistand.