Trafikkskader og motorvognulykker

Trafikkskader omfatter personskader og skader på ting, eiendom og selve motorvognen. 
 • Dersom du blir skadet av en motorvogn kan du ha krav på erstatning fra trafikkforsikringsselskapet. Dette gjelder selv om motorvognen mangler forsikring, eller man har medvirket til ulykken. Ved manglende forsikring er det Trafikkforsikringsforeningen som skal utbetale erstatningen. 
 • For å ha krav på erstatning må skaden være forårsaket av ulykken. Du kan ha krav på erstatning for inntektstap, utgifter, menersatning og oppreisningserstatning. I tillegg vil man ved tap av forsørger ha krav på forsørgertapserstatning. Det er derfor viktig å melde skaden raskt dersom du tror skaden får økomiske konsekvenser for deg, eller du tror du er påført en varig skade. 

Inntektstap 

 • Dersom du blir sykemeldt mottar du sykepenger fra NAV i ett år. Allerede under sykemeldingen kan du ha et inntekstap som ikke dekkes av NAV – for eksempel ved at du ikke kan påta deg overtids- og ekstraarbeid, eller du mister lønnsøkninger. 
 • Etter ett år med sykepenger går man over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ytelsen er lavere enn sykepengene, og du får et inntektstap. 
 • Dersom ulykken medfører at du ikke tjener like mye som om skaden tenkes borte, så har det oppstått et fremtidig inntektstap. Det kan da også oppstå et fremtidig pensjonstap som skal erstattes. 
 • En skade kan medføre at man ikke kan arbeide i hjemmet som før. Dersom skaden medfører at man ikke lengre klarer husarbeid og vedlikeholdsarbeid m.v., så utmåles det erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. 

Utgifter 

 • Du skal som hovedregel få erstattet dine merutgifter som følge av skaden. 
 • Utgifter til behandling hos lege og fysioterapeut m.v., samt medikamenter er vanlige utgifter som følge av en skade. I tillegg kan det ved større skader være aktuelt med dekning for ombygging av bolig, kjøp av bil, samt for ekstra pleie- og omsorg via personlig assistent (deking av sosialmedisinsk behov). 
 • Forsikringsselskapet dekker også rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i erstatningssaken. 

Menerstatning 

 • Dersom ulykken har medført en varig og betydelig skade (over 15 % medisinsk invaliditet), så utbetales det menerstatning. Menerstatningen kompenserer tapt livsutfoldelse. 
 • Ivaliditetsgrad fastsettes ved innhenting av en spesialisterklæring. Det er viktig at legen som lager denne erklæringen har særlig kompetanse på din skadetype. 

Oppreisningserstatning 

 • Dersom du er påført skader som følge av andres grove uaktsomhet kan det være grunnlag for oppreisningserstatning for tort og svie.