Yrkesskader og yrkessykdommer

Dersom du blir skadet eller påført en sykdom i forbindelse med arbeid, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring, og erstatning utbetales da fra Yrkesskadeforsikringsforeningen.

 

“For å ha krav på erstatning må skaden være forårsaket av en arbeidsulykke eller en yrkessykdom. Du kan ha krav på erstatning for inntektstap, utgifter og menerstatning. I tillegg vil man ved tap av forsørger ha krav på forsørgertapserstatning. Det er derfor viktig å melde skaden raskt dersom du tror skaden får økonomiske konsekvenser for deg, eller du tror du er påført en varig skade.”

Inntektstap

Dersom du blir sykemeldt mottar du sykepenger fra NAV i ett år. Allerede under sykemeldingen kan du ha et inntektstap som ikke dekkes av NAV – for eksempel ved at du ikke kan påta deg overtids- og ekstraarbeid, eller du mister lønnsøkninger.

Etter ett år med sykepenger går man over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ytelsen er lavere enn sykepengene, og du får et inntektstap.

Dersom ulykken medfører at du ikke tjener like mye som om skaden tenkes borte, så har det oppstått et fremtidig inntektstap. Det kan da også oppstå et fremtidig pensjonstap som skal erstattes.

En skade kan medføre at man ikke kan arbeide i hjemmet som før. Dersom skaden medfører at man ikke lengre klarer husarbeid og vedlikeholdsarbeid m.v., så utmåles det erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Fremtidig tapt inntekt, pensjonstap og hjemmearbeidstap utmåles som hovedregel som en standardisert grunnerstatning etter yrkesskadeforsikringslovens regler.

Utgifter

Du skal som hovedregel få erstattet dine merutgifter som følge av skaden.

Utgifter til behandling hos lege og fysioterapeut mv.., samt medikamenter er vanlige utgifter som følge av en skade. I tillegg kan det ved større skader være aktuelt med dekning for ombygging av bolig, kjøp av bil, samt for ekstra pleie- og omsorg via personlig assistent (dekning av sosialmedisinsk behov).

Forsikringsselskapet dekker også rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i erstatningssaken.

Menerstatning

Dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen er varig og betydelig (over 15 % medisinsk invaliditet), så utbetales det menerstatning fra forsikringsselskapet og fra folketrygden. Menerstatningen kompenserer tapt livsutfoldelse.

Invaliditetsgrad fastsettes ved innhenting av en spesialisterklæring. Det er viktig at legen som lager denne erklæringen har særlig kompetanse på din skadetype.