Voldsoffererstatning og bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for vold eller er etterlatte etter en straffbar handling, kan du ha krav på erstatning. 

 • Skaden må være forårsaket av en straffbar handling som er anmeldt til politiet, og hvor man har bedt politet ta med erstatningskravet i en eventuell straffesak.                                                                 
 • Under en pågående etterforskning eller rettsak, kan du ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten oppnevnes av det offentlige og skal ivareta dine interesser under saken. Det er ofte aktuelt å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen, og bistandsadvokaten kan også utarbeide søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.    
 • I straffesaker er det aktuelt å fremme krav om oppreisningserstatning. I tillegg kan det være aktuelt å fremme krav om på erstatning for inntektstap, utgifter og menerstatning. Ved tap av forsørger kan det være grunnlag for forsørgertapserstatning. 
 • Det er viktig å anmelde den straffbare handlingen til politiet så raskt som mulig. Du kan også kontakte advokat for å avklare hvordan du går frem i denne forbindelse. 

Inntektstap 

 • Dersom du blir sykemeldt mottar du sykepenger fra NAV i ett år. Allerede under sykemeldingen kan du ha et inntektstap som ikke dekkes av NAV – for eksempel ved at du ikke kan påta deg overtids- og ekstraarbeid, eller du mister lønnsøkninger. 
 • Etter ett år med sykepenger går man over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Ytelsen er lavere enn sykepengene, og du får et inntektstap. 
 • Dersom skaden medfører at du ikke tjener like mye som om skaden tenkes borte, så har det oppstått et fremtidig inntektstap. Det kan da også oppstå et fremtidig pensjonstap som skal erstattes. 
 • En skade kan medføre at man ikke kan arbeide i hjemmet som før. Dersom skaden medfører at man ikke lengre klarer husarbeid og vedlikeholdsarbeid mv., så utmåles det erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. 

Utgifter 

 • Du skal som hovedregel få erstattet dine merutgifter som følge av skaden. 
 • Utgifter til behandling hos lege og fysioterapeut mv., samt medikamenter er vanlige utgifter som følge av en skade. I tillegg kan det ved større skader være aktuelt med dekning for ombygging av bolig, kjøp av bil, samt for ekstra pleie- og omsorg via personlig assistent (dekning av sosialmedisinsk behov). 
 • Dersom du ikke har fått oppnevnt bistandsadvokat, kan Kontoret for voldsoffererstatning dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. 

Menerstatning 

 • Dersom skaden du er påført er varig og betydelig (over 15 % medisinsk invaliditet), så er det grunnlag for menerstatning. Menerstatningen kompenserer tapt livsutfoldelse. 
 • Invaliditetsgrad fastsettes ved innhenting av en spesialisterklæring. Det er viktig at legen som lager denne erklæringen har særlig kompetanse på din skadetype. 

Oppreisningserstatning 

 • Dersom du er påført skader som følge av andres forsettlige handling eller grove uaktsomhet, kan det være grunnlag for oppreisningserstatning for tort og svie. I voldsoffersaker er dette en erstatningspost som er særlig aktuell.